حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: طمع کردن دانش را از قلوب علما می برد.

کنزالعمال حدیث 7576