من گم شدم،پیدا ترین پیدا کجایی

ای معنیِ معنا ترین معنا کجایی

ای افتاب روشن شب های سردم

محبوب من،اقا ترین اقا کجایی

امروز محتاج توام قلبم گواه است

حالا بگو فردا ترین فردا کجایی

تنهایی ات را یادها از یاد بردند

اقای من،تنها ترین تنها کجایی

چشمان دایم ابری ات شرمنده ام کرد

از غصه ها،دریا ترین دریا کجایی

تو در فراق ما چه خون دل که خوردی

من غایبم،پیدا ترین پیدا کجایی

شاعر: حسن کردی