۱۹ مداوت به خواندن دعای غریق ( یا الله، یا رحمن، یا رحیم، یا مقلب القلوب …)

۲۰ دعا در زمان غیبت آن حضرت علیه السلام

۲۱ شناختن علامت‌های ظهور آن حضرت علیه السلام

۲۲ تسلیم بودن و عجله نکردن( در امر ظهور )

۲۳ صدقه دادن به نیابت آن حضرت علیه السلام

۲۴ صدقه دادن به قصد سلامتی آن حضرت علیه السلام

۲۵ رفتن به حج به نیابت آن حضرت علیه السلام

۲۶ فرستادن نایب که از طرف آن حضرت حج کند.

۲۷ طواف بیت الله الحرام به نیابت آن حضرت علیه السلام

۲۸ نایب ساختن دیگری تا از طرف آن حضرت طواف نماید.