یا حسین وقتی درد های تو را یادم می آید درد های خپد را فراموش میکنم