۹ حضور در مجالس ذکر مناقب و فضائل آن حضرت علیه السلام

۱۰ تشکیل مجالس ذکر مناقب و فضائل آن حضرت علیه السلام

۱۱ سرودن شعر در فضایل و مناقب آن حضرت علیه السلام

۱۲ خواندن شعر در فضایل و مناقب آن حضرت علیه السلام

۱۳ قیام به هنگام یاد شدن نام و یا القاب آن حضرت علیه السلام

۱۴ گریستن بر فراق آن حضرت علیه السلام

۱۵ گریاندن بر فراق آن حضرت علیه السلام

۱۶ خود را به گریه کنندگان شبیه نمودن بر فراق آن حضرت علیه السلام

۱۷ درخواست معرفت امام عصر علیه السلام از خداوند عزوجل

۱۸ تداوم درخواست معرفت آن حضرت علیه السلام