امام حسین علیه السلام فرمودند :انسان بخشنده کسی است که به کسی که انتظار کمک کردن از او را ندارد پیشنهاد کمک بدهد