شلوار لــــــی را برایمان فرستادند..
اول زیاد هم بــــد نبود!!!
بعد شد آفـــــــــت غیرت و حیا!!!
پسرانه اش از بالا کوتاه شـــد!!!
و...
دخترانه اش از پایین!!!
چادر شــد...
مانتو های بلند...
مانتو ها ذره ذره آب رفت!!!
حالا دیگر باید آن را بلــــــــــوز نامید!!!
چادر چادری ها هم کم کم تبدیل به شنــــــل شده!!!
یا آنقــــــدر نازک که...
بودنش طعنه ایست به نبودنش!!!
حالا که دیگر شلـــــوار جایش را به ساپـــورت داده!!!
روسری ها هم که از عقب و جلو آب رفته!!! مانده ام فردا فرزندان این نســــــل هنوز هم...
"مـــــــــــــــــادر" را...
اسوه پاکی...
و...
"پــــــــــــــــــــدر" را...
مظهر مردانگی میدانند!!! کاش مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند...
و...
زنان شوکت زن بودنشان را...
کاش مردان همیشه مرد باشند...
و...
زنان همیشه زن...
آنگاه...
نه روز "زن " داریم!!!
و نه...
روز "مرد "!!! بلکه هر روز...
روز " انسانیت "
در تعجبم؟ !!!!!!!! از مردی که از ترس خط و خش ؛
ماشینش را چادر میپوشاند
اما
همسر
و دخترش
را رها میکند.